Στόχος μας

H αποστολή της ΕΕΠΙ&ΜΑ συνοψίζεται στα εξής:

1. Ενεργεί ως συμβουλευτικό σώμα ειδικών για την Ελληνική Πολιτεία και καθοδηγεί δράσεις για την δημιουργία κανονισμών και θεσμών στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής όπως στην εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση την επιμόρφωση, την ακτινοπροστασία και την δοσιμετρία, την ασφάλεια και την διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού της την παρασκευή και την χρήσης των χορηγουμένων στο άνθρωπο ραδιοφαρμάκων.

2. Φροντίζει για την ανάπτυξη της Πυρηνικής στην Ελλάδα σ΄ όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου της, με την μεγαλύτερη απόδοση των δυνατοτήτων που προσφέρει, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την μεγίστη δυνατή ποιότητα των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της (state of the art). Η Εταιρεία έχει σαν κυρίαρχο προορισμό φροντίζει να εκπαιδεύονται οι Πυρηνικοί Ιατροί σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της. Ταυτόχρονα μεριμνά για την συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτών της καθώς και για την δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων των λειτουργών υγείας που εργάζονται στο πεδίο της πυρηνικής ιατρικής. Ταυτόχρονα είναι ο εθνικά αναγνωρισμένος φορέας που προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους Τεχνολόγους της Πυρηνικής Ιατρικής. Η ΕΕΠΙ&ΜΑ για να επιτύχει όλους τους παραπάνω στόχους της συνεργάζεται στενά με την ΕΑΝΜ και άλλες διεθνείς επιστημονικές εταιρείες αλλά και με το τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ” Union Europeenne des Monospecialistes “.

3. Δημιουργεί επιτροπές Ειδικών που εισηγούνται στο ΔΣ για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων της Πυρηνικής Ιατρικής.

4 .Προστατεύει και κατοχυρώνει την πνευματική ιδιοκτησία των μελών της.