Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της ΕΕΠΙ&Β αποτελεί τον πυρήνα της εταιρείας μας και έχει ως αποστολή να προωθήσει τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών Πυρηνικής Ιατρικής. Οι...

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της ΕΕΠΙ&Β αποτελεί τον πυρήνα της εταιρείας μας και έχει ως αποστολή να προωθήσει τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών Πυρηνικής Ιατρικής. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχεύουν  στη διατήρηση, ανάπτυξη και αύξηση των γνώσεις, των δεξιοτήτων και των επιδόσεων που οι Ιατροί Πυρηνικής Ιατρικής χρησιμοποιούν καθημερινά.

Η ΕΕΠΙ&Β προσφέρει ποικιλία μαθημάτων, συμποσίων και προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των μελών της και άλλων στον τομέα. Κάθε δραστηριότητα είναι προγραμματισμένη και αναπτυγμένη υπό την εποπτεία και τη συμβολή της Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΕΠΙ&Β. Πολλές προσφέρουν Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) μόρια? Άλλες εργαλεία για την αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.